Regulaminy

REGULAMIN KLUBU PUDLA ZKwP

I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Klub nosi nazwę: ”Klub Pudla Związku Kynologicznego w Polsce”, zwany w dalszej części Klubem.

§ 2

Klub został powołany na zasadach określonych w Statucie Związku Kynologicznego
w Polsce (§ 28 pkt 23 oraz § 38 pkt 3 i 5) oraz w Regulaminie Klubu Rasy – Grupy Ras (Uchwała Zarządu Głównego ZKwP z dnia 23 lutego 2002 roku.

§ 3

Klub Pudla podlega Zarządowi Głównemu ZKwP i nie posiada osobowości prawnej.

§ 4

Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest lokal oddziału macierzystego Przewodniczącego Klubu.

§ 5

Klub finansuje się ze składek członkowskich i innych wpływów uzyskanych w toku działalności. Wysokość składki ustala Walne Zgromadzenie członków Klubu.

§ 6

Klub ma prawo używania pieczęci, oznak oraz legitymacji członkowskich.

§ 7

Klub wydaje biuletyn oraz posiada swoją stronę internetową.

§ 8

Klub zrzesza osoby zainteresowane rasą pudel, a swoje zadania opiera o pracę społeczną swoich członków.

II.

Cele i środki działania Klubu

§ 1

Celem klubu jest popularyzacja rasy, monitorowanie jej poziomu i rozwoju na terenie kraju oraz integrowanie środowiska miłośników rasy.

§ 2

Klub realizuje swoje cele przez:

– reprezentowanie interesów Klubu przed Zarządem Głównym ZKwP,

– kontakty i integracje ze wszystkimi miłośnikami rasy, a zwłaszcza z klubami pudla w

innych krajach,

– organizowanie krajowej wystawy pudli,

– rozwijanie działalności popularyzatorskiej dotyczącej rasy,

– podejmowanie innych czynności związanych z działalnością klubu,

– organizowanie zebrań i spotkań dla członków klubu.

§ 3

3. Do szczegółowych zadań klubu należy tworzenie i aktualizacja:

– listy reproduktorów,

– listy suk hodowlanych,

– listy hodowli,

– wyników badań weterynaryjnych,

– prowadzenie rankingu wystawowego.

III.

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

Członkami Klubu mogą zostać jedynie członkowie ZKwP, którzy zadeklarowali chęć członkostwa zgodnie z obowiązującymi zasadami.

1. Członkowie Klubu muszą opłacić składkę członkowska na rzecz klubu, niezależnie od

składki członkowskiej ZKwP w oddziale macierzystym.

 1. Ustanie członkostwa w ZKwP jest równoznaczne z ustaniem członkostwa w Klubie.
 2. Członek Klubu ma prawo:

– uczestniczyć w walnych zgromadzeniach klubu,

– wybierać i być wybieranym do władz Klubu, wysuwać wnioski do władz Klubu,

– uczestniczyć w imprezach kynologicznych Klubu.

4. Członek Klubu jest zobowiązany:

– przestrzegać postanowień statutowych ZKwP, uchwalonych na jego podstawie

regulaminów i podjętych uchwał oraz regulaminu Klubu,

– współdziałać z władzami klubu,

– przestrzegać zasad hodowli i norm kulturalnego zachowania na pokazach,

wystawach i spotkaniach klubowych.

IV.

Władze Klubu

§ 1

Władzami klubu są:

– Walne Zgromadzenie Członków Klubu,

– Zarząd Klubu,

– Klubowa Komisja Rewizyjna.

§ 2

Do wyborów Zarządu Klubu stosuje się przepisy Statutu Związku Kynologicznego w Polsce (§19 pkt 4,5; § 27; § 40; § 42 pkt 4; § 43). Zarząd Klubu spotyka się na odrębnych posiedzeniach.

 1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i odpowiada przed nim za swoją działalność.
 2. Zarząd składa się z 5 do 11 członków i 2 do 5 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

§ 3

Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności na zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo – wyborczym. Przyjęcie sprawozdania jest skwitowane przez udzielenie Zarządowi Klubu absolutorium. Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, który może je opublikować w czasopiśmie „Pies”.

§ 4

Struktura organizacyjna Klubu:

 1. Zarząd Klubu:

Przewodniczący
– Vice Przewodniczący ds. organizacyjnych
– Sekretarz,
– Skarbnik,
– Członkowie Zarządu.

 1. Komisja Rewizyjna:
  – Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej,
  – Zastępca Przewodniczącego Klubowej Komisji Rewizyjnej,
  – Sekretarz Klubowej Komisji Rewizyjnej.

§ 5

Kompetencje poszczególnych Członków Zarządu Klubu określi Zarząd Klubu.

§ 6

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

– opracowanie planu działalności oraz preliminarza budżetowego Klubu,
– zatwierdzanie budżetów,
– prowadzenie gospodarki funduszami Klubu,
– wykonywanie obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych
w innych postanowieniach i regulaminie Klubu.

§ 7

Klubowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków i 2 do 3 zastępców.
Do kompetencji Klubowej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności i gospodarności finansowej,
 2. występowanie w oparciu o ustalenie kontroli z wnioskami do Zarządu Klubu i żądanie wyjaśnień,
 3. składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Klubu,
 4. składanie sprawozdań z podejmowanych działań do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce,
 5. Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu,
 6. dokonywanie kontroli całokształtu działalności Klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

§ 8

Wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu Klubu obowiązują dopiero po zatwierdzeniu ich przez Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.