Zarzad Klubu pudla zwoluje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu Pudla 18,03,2018 o godz 11 00 w ZKwP Oddzial w Bytomiu ul.Mickiewicza 13

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KLUBU PUDLA W DNIU 18.03.2018

– Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
– Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia.
– Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
– Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
– Przyjęcie porządku obrad
– Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
– Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Pudla
– Sprawozdanie finansowe
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
– Dyskusja nad sprawozdaniami
– Zatwierdzenie sprawozdań
– Uchwalenie planu pracy na rok 2018
– Wolne wnioski
– Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów zgłoszonych na piśmie.
– Zakonczenie obrad

Informujemy, że do głosowania uprawnione są osoby posiadające na bieżąco opłacone składki zarówno związkową jak i klubową. Prosimy o zabranie legitymacji członkowskich ZKwP

Comments are closed.