» Nasz Klub

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE Klubu Pudla ZKwP

niedziela, 26 Marzec, 2017, 14:49

Dnia 25.03.2017 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Pudla ZKwP.
Wybrano nowy zarząd w składzie:
Aneta Chrystoph – Przewodnicząca
Agnieszka Pilawska-Sadlik – Skarbnik
Aneta Cisowska – członek zarządu
Anna Głowa-Łobodzińska – członek zarządu
Elżbieta Róg – członek zarządu

oraz komisje rewizyjną w składzie
Alicja Knopek – Przewodnicząca
Kacper Skirliński

Zarząd Klubu Pudla

zdjęcia autorstwa Iwony Guz

Możliwość komentowania ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE Klubu Pudla ZKwP została wyłączona

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 09.02.2014.

poniedziałek, 10 Luty, 2014, 10:00

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 09.02.2014. o godz. 12.oo, w siedzibie Oddziału ZKwP we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 7.
Na zebramie przybyło 21 osób, w tym 17 uprawnionych do głosowanie.

W wyniku obrad Walnego Zebrania wybrano nowy
Zarząd KP w składzie:
Przewodnicząca:            Beata Matławska  e-mail  odlalanki@gmail.com
V-ce Przewodnicząca: Aneta Chrystph    e-mail;andrzej.krzesinski@o2.pl
Skarbnik:                           Lilianna Antkowiak   e-mail:lilka.antkowiak@gmail.com
Sekretarz:                          Agnieszka Skubik        e-mail: aaskubik@wp.pl
Członek Zarządu:            Klaudia Musioł            e-mail;andrzej.krzesinski@o2.pl

Zastępcy: Małgorzata Kudas     e-mail: pudle@tlen.pl

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:            Irena Kempińska
Agnieszka Sadlik

Możliwość komentowania Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 09.02.2014. została wyłączona

WEEKEND Z PUDLEM 28-30.05.2010.

niedziela, 30 Maj, 2010, 19:55

DYLAKI k/Ozimka (pod Opolem) -„DWÓR ZAWISZY”

Przy pięknej słonecznej pogodzie, wzięło udział w pikniku 27 osób z 26 Pudlami. 
Miła atmosfera, dobra zabawa z psami, wspaniałe jedzenie wypełniły program imprezy.
Uczestnicy rozjeżdżając się do domów życzyli sobie na wzajem, żeby  to był taki pierwszy i nie ostatni „Weekend z Pudlem”.

Nowy champion Polski Pudel Miniaturowy Apricot


Pokazy najnowszych trendów w strzyżeniu Pudli
osoby strzygące; Krystyna Gniedek, Aneta Chrystoph, Beata Matławska


Najmłodsi uczestnicy pikniku z Pudlem:


Pokazy agility i sprawnościowe

Trening przed wystawowy.

Konkurencja Młodego Prezentera:

Pokazy sztuczek w wykonaniu Pudli

Możliwość komentowania WEEKEND Z PUDLEM 28-30.05.2010. została wyłączona

W dniu 31.01.10 we Wrocławiu odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Klubu Pudla.
Mimo niesprzyjającej aury, na zebranie przybyło 15 osób uprawnionych do głosowanie.
W wyniku zebrania uchwalono:

 • poprawki do rankingu wystawowego,
 • wystawę Klubową Pudli w Ostrowie w 2011r. ,
 • wybrano trzech członków Zarządu:
  • Krystyna Gniadek,
  • Aneta Chrystoph,
  • Joanna Wybrańska,
 • wybrano członka komisji rewizyjnej.
  • Marian Chęć,Zarząd ukonstytuował się ( z pośród nowo wybranych członków )  jednogłośnie w następującym składzie:

V-ce Przewodnicząca d/s organizacyjnych – Krystyna Gniadek

Sekretarz Zarządu Klubu                                      – Joanna Wybrańska

Możliwość komentowania Sprawozdawcze Zebranie Klubu Pudla we Wrocławiu-31.01.10. została wyłączona

NASZ KLUB

czwartek, 26 Listopad, 2009, 21:38

Klub Pudla ZKwP O/Wrocław
ul. Leszczyńskiego 7
50-078 Wrocław


* * * * *

Członkiem klubu może zostać każda osoba, która:

a) jest pełnoletnia,
b) jest członkiem Związku Kynologicznego w Polsce,
c) wypełni i prześle na adres siedziby klubu formularz deklaracji członkowskiej oraz zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu Klubu,
d) wpłaci składkę członkowską za rok bieżący na wskazane konto klubu , w roku 2009 składka wynosi 20 zł.

Posiadanie psa rasy pudel nie jest warunkiem koniecznym.

* * * * *

Władze Klubu

 • Przewodniczący: Beata Matławska e-mail: bewima@interia.pl ; tel.: 601 562 550
 • V-c Przewodnicząca d/s. org. Krystyna Gniadek: cristamini@wp.pl
 • Sekretarz – Danuta Marciniak e-mail: d.marciniak@gazeta.pl ; tel.: 696 353 061
 • Skarbnik – Irena Kempińska e-mail: iraka@wp.pl ; tel.: 504 074 542
 • Członkowie:

 • Marzena Brzeska-Jasiuk e-mail: mbrzeska@o2.pl
 • Joanna Głogowska e-mail: joanna.kos@interia.pl ; tel.: 504 266 940
 • Aneta Chrystoph e-mail: andrzej.krzesinski@o2.pl
 • Joanna Wybrańska e-mail: joanawyb@o2.pl
 • Komisja rewizyjna:

 • Krystyna Nowak
 • Magdalena Urban
 • Marian Chęć e-mail: marian.wroc@wp.pl
 • * * * * *


  REGULAMIN KLUBU PUDLA ZKwP

  I. Postanowienia ogólne
  § 1
  Klub nosi nazwę: ”Klub Pudla Związku Kynologicznego w Polsce”, zwany w dalszej części Klubem.
  § 2
  Klub został powołany na zasadach określonych w Statucie Związku Kynologicznego w Polsce (§ 28 pkt 23 oraz § 38 pkt 3 i 5) oraz w Regulaminie Klubu Rasy – Grupy Ras (Uchwała Zarządu Głównego ZKwP z dnia 23 lutego 2002 roku.
  § 3
  Klub Pudla podlega Zarządowi Głównemu ZKwP i nie posiada osobowości prawnej.
  § 4
  Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest lokal oddziału macierzystego Przewodniczącego Klubu.
  § 5
  Klub finansuje się ze składek członkowskich i innych wpływów uzyskanych w toku działalności. Wysokość składki ustala Walne Zgromadzenie członków Klubu.
  § 6
  Klub ma prawo używania pieczęci, oznak oraz legitymacji członkowskich.
  § 7
  Klub wydaje biuletyn oraz posiada swoją stronę internetową.
  § 8
  Klub zrzesza osoby zainteresowane rasą pudel, a swoje zadania opiera o pracę społeczną swoich członków.

  II.Cele i środki działania Klubu
  § 1
  Celem klubu jest popularyzacja rasy, monitorowanie jej poziomu i rozwoju na terenie kraju oraz integrowanie środowiska miłośników rasy.
  § 2
  Klub realizuje swoje cele przez:
  – reprezentowanie interesów Klubu przed Zarządem Głównym ZKwP,
  – kontakty i integracje ze wszystkimi miłośnikami rasy, a zwłaszcza z klubami pudla w innych krajach,
  – organizowanie krajowej wystawy pudli,
  – rozwijanie działalności popularyzatorskiej dotyczącej rasy,
  – podejmowanie innych czynności związanych z działalnością klubu,
  – organizowanie zebrań i spotkań dla członków klubu.
  § 3
  Do szczegółowych zadań klubu należy tworzenie i aktualizacja:
  – listy reproduktorów,
  – listy suk hodowlanych,
  – listy hodowli,
  – wyników badań weterynaryjnych,
  – prowadzenie rankingu wystawowego.

  III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
  Członkami Klubu mogą zostać jedynie członkowie ZKwP, którzy zadeklarowali chęć członkostwa zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  1. Członkowie Klubu muszą opłacić składkę członkowska na rzecz klubu, niezależnie od składki członkowskiej ZKwP w oddziale macierzystym.
  2. Ustanie członkostwa w ZKwP jest równoznaczne z ustaniem członkostwa w Klubie.
  3. Członek Klubu ma prawo:
  – uczestniczyć w walnych zgromadzeniach klubu,
  – wybierać i być wybieranym do władz Klubu, wysuwać wnioski do władz Klubu,
  – uczestniczyć w imprezach kynologicznych Klubu.
  4. Członek Klubu jest zobowiązany:
  – przestrzegać postanowień statutowych ZKwP, uchwalonych na jego podstawie regulaminów i podjętych uchwał oraz regulaminu Klubu,
  – współdziałać z władzami klubu,
  – przestrzegać zasad hodowli i norm kulturalnego zachowania na pokazach, wystawach i spotkaniach klubowych.

  IV. Władze Klubu
  § 1
  Władzami klubu są:
  – Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
  – Zarząd Klubu,
  – Klubowa Komisja Rewizyjna.
  § 2
  Do wyborów Zarządu Klubu stosuje się przepisy Statutu Związku Kynologicznego w Polsce (§19 pkt 4,5; § 27; § 40; § 42 pkt 4; § 43). Zarząd Klubu spotyka się na odrębnych posiedzeniach. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i odpowiada przed nim za swoją działalność. Zarząd składa się z 5 do 11 członków i 2 do 5 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
  § 3
  Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności na zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo – wyborczym. Przyjęcie sprawozdania jest skwitowane przez udzielenie Zarządowi Klubu absolutorium. Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, który może je opublikować w czasopiśmie “Pies”.
  § 4
  Struktura organizacyjna Klubu:
  Zarząd Klubu:
  – Przewodniczący,
  – Vice Przewodniczący ds. organizacyjnych,
  – Sekretarz,
  – Skarbnik,
  – Członkowie Zarządu.

  Komisja Rewizyjna:
  – Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej,
  – Zastępca Przewodniczącego Klubowej Komisji Rewizyjnej,
  – Sekretarz Klubowej Komisji Rewizyjnej.
  § 5
  Kompetencje poszczególnych Członków Zarządu Klubu określi Zarząd Klubu.
  § 6
  Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
  – opracowanie planu działalności oraz preliminarza budżetowego Klubu,
  – zatwierdzanie budżetów,
  – prowadzenie gospodarki funduszami Klubu,
  – wykonywanie obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w innych postanowieniach i regulaminie Klubu.
  § 7
  Klubowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków i 2 do 3 zastępców.
  Do kompetencji Klubowej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności i gospodarności finansowej,
  2. występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami do Zarządu Klubu i żądanie wyjaśnień,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4. składanie sprawozdań z podejmowanych działań do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce,
  5. Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu,
  6. dokonywanie kontroli całokształtu działalności Klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.
  § 8
  Wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu Klubu obowiązują dopiero po zatwierdzeniu ich przez Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.

  Możliwość komentowania NASZ KLUB została wyłączona